FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionej usługi, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

ADRESAT:

kontakt@bodyself.pl

Bodyself Maciej Gierasimiuk,

ul. Dubois 25/39,

15-349 Białystok, Polska.

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………                                                       

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)                                             

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                    

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

usługa: ……………………………………………………………………………………                  

Zapłacone wynagrodzenie: …………………………………………………………………………………..                                  

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis nienależytego wykonania usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

     ………………………..                                                              …………………………………..

     data wypełnienia                                                                                 podpis 

                                                                                                                                                                                                   (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowychAdministratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Maciej Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bodyself Maciej Gierasimiuk, ul. Dubois 25/39, 15-349 Białystok, Polska, NIP 5422866227..Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.