Regulamin Serwisu internetowego Bodyself

Dzień dobry!

Na początek moje pełne dane rejestrowe jako administratora Serwisu i usługodawcy: Maciej Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bodyself Maciej Gierasimiuk, ul. Dubois 25/39, 15-349 Białystok, Polska, NIP 5422866227.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy i płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@bodyself.pl

Pozdrawiam

Maciej Gierasimiuk

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bodyself.pl/regulamin
 4. Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://bodyself.pl/
 5. Usługodawca – Maciej Gierasimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bodyself Maciej Gierasimiuk, ul. Dubois 25/39, 15-349 Białystok, Polska, NIP 5422866227.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. 1.      Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym, umowy o udział w terapii grupowej lub umowy o przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa.
 4. Użytkownik nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę jest umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia z Usługodawcą umowy. Dla złożenia zamówienia nie jest wymagane posiadanie konta.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Usługodawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@bodyself.pl W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Użytkownik  składa zamówienie bez zakładania konta.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Użytkownika usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Usługodawcą umowy. Między Użytkownikiem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług.
 4. Jeżeli Użytkownik wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności . Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 2 dni od zawarcia umowy.
 5. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Zamówienia mogą być również składane z pominięciem mechanizmów Serwisu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W zakresie niewynikającym z indywidualnych ustaleń stron, stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 5 Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
 3. Dostępna jest również opcja płatności za pomocą serwisu PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. ,R.C.S. Luxembourg B 118 349.
 4. Jeżeli Użytkownik poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Warsztaty terapeutyczne

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego warsztatów terapeutycznych następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi możliwości wzięcia udziału w warsztatach w terminie wybranym przez Użytkownika podczas składania zamówienia. 
 2. W celu wzięcia udziału w warsztatach, Użytkownik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie warsztatów.
 3. Niewzięcie udziału w warsztatach przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy za udział w warsztatach.
 4. Jeżeli Usługodawca organizuje warsztaty terapeutyczne w kilku terminach, Użytkownik może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w warsztatach, jeżeli poinformuje o tym fakcie Usługodawcę co najmniej 7 dni przed terminem warsztatów wynikającego ze złożonego przez Użytkownika zamówienia, a Usługodawca będzie w stanie zapewnić Użytkownikowi możliwość udziału w warsztatach w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w warsztatach wywołuje skutki, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Warsztaty prowadzone są w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy.

§ 7 Terapie grupowe

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego terapii grupowej następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi możliwości wzięcia udziału we wszystkich spotkaniach w ramach terapii grupowej odbywającej w okresie wskazanym w Serwisie.     
 2.  Spotkania odbywają się w regularnych odstępach, zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie. W celu uczestniczenia w terapii Użytkownik musi się stawiać się w miejscu i terminie wskazanym w Serwisie.      
 3. Cena wskazana w Serwisie dotyczy pojedynczego spotkania w ramach terapii. Opłaty za udział w terapii grupowej wnoszone są z góry co miesiąc do 2 dnia każdego miesiąca. Nieuiszczenie opłaty pozbawia Użytkownika możliwości udziału w terapii po zakończeniu opłaconego okresu. Szczegóły dotyczące terminów, liczby spotkań i płatności zostały opisane w Serwisie.
 4. Niewzięcie udziału w terapii (lub pojedynczym spotkaniu wchodzącym w skład terapii) przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy za udział w terapii.
 5. Umowa zawierana między Usługodawcą, a Użytkownikiem poprzez zakup terapii grupowej w Serwisie dotyczy całego okresu terapii.       

§ 8 Konsultacje

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Użytkownikowi możliwości odbycia z Usługodawcą indywidualnej konsultacji na żywo przez czas wynikający ze złożonego zamówienia.
 2. Umówienie konsultacji możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą. Numer telefonu dostępny jest w Serwisie.
 3. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Usługodawcę i Użytkownika. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik może zgłosić zmianę terminu nie później niż na 72 godziny przez ustalonym z Usługodawcą terminem konsultacji. Wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
 4. Niewzięcie udziału w konsultacji przez Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy za konsultację.
 5. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Usługodawcy dodatkowych informacji, o której Usługodawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Niewykorzystanie przez Użytkownika wykupionych godzin konsultacji w ciągu 14 od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Użytkownika do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy za zakupioną konsultację.
 7. 7.      Użytkownik nie może dzielić wykupionego czasu konsultacji na więcej niż wskazano w Serwisie spotkań z Usługodawcą. Jeżeli konsultacja trwa mniej niż planowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika, niewykorzystany czas konsultacji przepada.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług.
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://bodyself.pl/483-2/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10 Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bodyself.pl/486-2/ jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
 7. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Usługodawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz sposoby wykorzystania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bodyself.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12 Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu, materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2020.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.